(1)
Hampton, R. Geek Mythology: Nostalgia in Four Colors. TMR 2014, 10.