(1)
Simon, M. Buying into the Neoliberal Trap: Vintage Nostalgia and the Shopper’s Dilemma. TMR 2020, 16.