[1]
M. Simon, “Buying into the Neoliberal Trap: Vintage Nostalgia and the Shopper’s Dilemma”, TMR, vol. 16, Nov. 2020.