Fang, Yijie. 2021. “Blurring Boundaries: How Writing Slash Fanfiction Empowers Young Women in Mainland China”. Columbia Undergraduate Research Journal 5 (1). https://doi.org/10.52214/curj.v5i1.7503.