An Analysis of the Term "tseng ldeng bra gu" in the Dunhuang Manuscripts ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལས་ཙེང་ལྡེང་བྲ་གུ་ཞེས་པར་དཔྱད་པ།

Main Article Content

Ajam

Abstract

བཙན་པོ་འདུས་སོང་གིས་མགར་ལ་མགུར་བླངས་པ་ལས་ཙེང་ལྡེང་བྲ་གུ་ཞྡེས་པའི་བརྡ་ཆད་ལ་གོ་བ་ཇི་ལྟར་ལྡེན་པ་དང་། ཕིས་སུ་ཐ་སྙད་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་ཐྡེབས་པ། ཐ་སྙད་དྡེ་ཉིད་ཀི་འཇུག་ཡུལ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་ཕིས་ཀི་བསྟན་བཅོས་དག་གི་ཁུངས་དང་བསྡུར་ཏྡེ་ཅུང་ཟད་དབྡེ་ཞིབ་བགིས་ཡོད། A comparative analysis of the term "tseng ldeng bra gu" in the Dunhuang Manuscripts and its later evolution into the term "tha snyad".

Author Biography

Ajam, Independent Scholar

ཨ་འཇམ། བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་སྐྱེས། བླ་བྲང་དགོན་དང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་སློབ་གཉེར་བགྱིས། རྒྱ་གར་དུ་ནོར་གླིང་མཐོ་སློབ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་སློབ། ས་རཱ་མཐོ་སློབ་སོགས་སུ་དགེ་རྒན་བགྱིས། བརྩམས་ཆོས་དཔེ་དེབ་འགའ་པར་དུ་བསྐྲུན།

Ajam is an independent scholar based in New York. Educated at Labrang and Ragya monasteries, he has taught at Dalai Lama College and Sarah College for Higher Tibetan Studies, India. He is the author of several books and articles.

Article Details

Keywords:
Dunhuang, Literature, Linguistics, Early Tibet
Section
Articles
How to Cite
Ajam. (2022). An Analysis of the Term "tseng ldeng bra gu" in the Dunhuang Manuscripts ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལས་ཙེང་ལྡེང་བྲ་གུ་ཞེས་པར་དཔྱད་པ།. Waxing Moon, 2. https://doi.org/10.52214/waxingmoon.v2i1.10091