[1]
Ajam, “An Analysis of the Term ‘tseng ldeng bra gu’ in the Dunhuang Manuscripts ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལས་ཙེང་ལྡེང་བྲ་གུ་ཞེས་པར་དཔྱད་པ།”, waxingmoon, vol. 2, Sep. 2022.