Masthead

Masthead 2019-2020

Editor-in-Chief: Bradford Russell Olson

Managing Editor: Yohan John Balan

Submission Editor: Matthew Jonathan Zhu

Business Editor: Theordore Cohan

Articles Editors: Melissa Mengzhou Fu, Cheng Jun Koh, Duan Xu, Gawa Zeng

Staff Editors: Deling Chen, Shirley Foo, An Guo, Bijun Huang, Arash Jam, Hanna Jeon, Kanger Jin, Siyao Li, Wuxiao Liang, Roger Lu, Shuxin Qian, Lidong Sheng, Xiaofei Sun, Yoshihito Tada, Christine Wang, Yi Wei, Fiona Xin 

Faculty Advisor: Nobuhisa Ishizuka

Board of Directors: Benjamin Liebman, Curtis Milhaupt, Jeong-Ho Roh

Director Emeritus: R. Randle Edwards