Masthead 2019-2020

Masthead 2019-2020

Editor-in-Chief: Bradford Russell Olson

Managing Editor: Yohan John Balan

Submission Editor: Theodore Cohan

Business Editor: Matthew Jonathan Zhu

Articles Editors: Melissa Mengzhou Fu, Cheng Jun Koh, Duan Xu, Gawa Zeng

Staff Editors: Deling Chen, Shirley Foo, An Guo, Bijun Huang, Arash Jam, Hanna Jeon, Kanger Jin, Siyao Li, Wuxiao Liang, Roger Lu, Shuxin Qian, Lidong Sheng, Xiaofei Sun, Yoshihito Tada, Christine Wang, Yi Wei, Fiona Xin

All the members of the editorial team are Columbia Law students.

Faculty Advisor: Nobuhisa Ishizuka, Lecturer In Law, Executive Director of the Center for Japanese Legal Studies, Columbia Law School

Board of Directors:

Benjamin Liebman, Robert L. Lieff Professor of Law, Director of the Center for Chinese Legal Studies, Columbia Law School

Jeong-Ho Roh, Director of the Center for Korean Legal Studies and Lecturer, Columbia Law School

Director Emeritus: R. Randle Edwards, Walter Gellhorn Professor Emeritus of Law, Columbia Law School